Julrean pågår just nu!
🎁Se våra festliga erbjudanden här 🎁

🎁 Julrean pågår just nu! Se våra festliga erbjudanden här 🎁

BLACK FRIDAY - Upp till 50% rabatt Tester, Påfyllning & Kosttillskott
Innehållsförteckning

Sol och spermier: Hur påverkar D-vitamin manlig fertilitet?

När det gäller manlig fertilitet har betydelsen av D-vitamin, som ofta kallas "solskensvitaminet", fått allt större uppmärksamhet. Mot bakgrund av den växande oron för D-vitaminbrist på senare tid uppstår frågan - bör D-vitamintillskott övervägas när man försöker bli gravid? Den här artikeln undersöker de aktuella bevis som belyser den centrala roll som D-vitamin kan spela för manlig fertilitet.

Ny forskning belyser D-vitaminets djupgående inverkan på hälsan, särskilt dess koppling till spermieantal, spermiekvalitet och testosteronnivåer - nyckelfaktorer som är sammanflätade med manlig fertilitet. Genom solexponering, utvalda kostval och tillskott kan man uppnå optimala D-vitaminnivåer, vilket är en strategisk åtgärd för att maximera fertilitetspotentialen.

 

Förståelse av D-vitamin

D-vitamin, som ofta kallas kalciferol, fungerar som ett steroidhormon som produceras när huden utsätts för solljus. Det är ett fettlösligt vitamin och finns i minimalt antal naturliga livsmedelskällor. Dessutom berikas det ofta i vissa livsmedel och finns tillgängligt i form av kosttillskott.

D-vitamin underlättar kalciumabsorptionen i tarmen, vilket främjar benmineralisering och robust benutveckling. Dessutom stöder det olika kroppsfunktioner, inklusive minskning av inflammation, cellulär tillväxt, sockermetabolism och anmärkningsvärt nog fertilitet.

 

Betydelsen av tillskott av D-vitamin

Tillskott av D-vitamin är lämpligt för dem som löper högre risk att drabbas av brist, t.ex. kontorsarbetare, skiftarbetare och personer som bor i svalare klimat med begränsad exponering för solljus. Bristsymtomen sträcker sig från trötthet och obehag till svår ben- eller muskelsmärta och ökad risk för stressfrakturer.

För vissa grupper är tillskott av D-vitamin avgörande. Barn kan undvika rakitis och vuxna kan förebygga osteomalaci. Framför allt saknar cirka 41,6% av USA:s befolkning tillräckligt med D-vitamin, och bristen är ännu mer framträdande bland personer med mörkare hudton som behöver mer solljus.

Dessutom kan personer som har svårt att tillgodogöra sig näringsämnen, t.ex. personer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), drabbas av D-vitaminbrist på grund av att fettprocessning och fettabsorption försvåras.

 

Vitamin D:s koppling till manlig fertilitet

Forskning understryker D-vitaminets integrerade roll i reproduktiv hälsa, med kopplingar till sexuell funktion, testosteronnivåer och övergripande fertilitet. Den invecklade kopplingen mellan D-vitamin och manlig fertilitet blir uppenbar när man granskar de vetenskapliga studier som utforskar detta samband.

D-vitamin och spermiekvalitet

I en viktig studie från 2022 undersöktes sambandet mellan D-vitaminnivåerna i blodet och olika spermieparametrar hos män med oförklarliga fertilitetsproblem. Resultaten visade på ett signifikant samband mellan låga D-vitaminnivåer och ökad DNA-fragmentering i spermierna, vilket tyder på en potentiell skada på spermiernas genetiska material.

Ytterligare resultat från denna studie fastställde kopplingar mellan D-vitaminnivåer och spermiernas antal, rörlighet och morfologi. Lägre D-vitaminnivåer observerades hos infertila män jämfört med deras fertila motsvarigheter, vilket understryker D-vitaminets inverkan på den manliga reproduktiva hälsan.

En annan studie 2011 betonade betydelsen av vitamin D för spermiernas rörlighet, vilket ytterligare belyser dess roll i spermiernas funktion.

Kan du förbättra spermakvaliteten genom tillskott av D-vitamin?

Studier undersöker de potentiella fördelarna med D-vitamintillskott på spermakvaliteten. En dansk studie använde en trippelblind randomiserad kontrollerad studie (RCT) för att undersöka effekterna av D-vitamintillskott på spermakvaliteten och hormonbalansen hos infertila män. Även om högdostillskott av D-vitamin inte förbättrade spermakvaliteten signifikant, visade det sig att testgruppen hade högre graviditetsfrekvens.

En nyare studie från 2021 bekräftade potentiella förbättringar av spermierörligheten efter tillskott av D-vitamin bland män med dålig spermierörlighet.

Vitamin D:s koppling till testosteron

Förhållandet mellan D-vitamin och testosteron är fortfarande nyanserat och ofullständigt. Olika studier har associerat lägre D-vitaminnivåer med minskad testosteronproduktion. Forskningsresultaten varierar dock, vilket tyder på att det finns ett behov av ytterligare undersökningar.

 

Ökat intag av vitamin D

För att höja D-vitaminnivåerna bör man fokusera på andra källor än livsmedel, framför allt solljus och kosttillskott. Sikta på måttlig solexponering i 10-30 minuter flera gånger i veckan, särskilt mitt på dagen. Personer med mörkare hud kan behöva något längre exponering.

För tillskott, beakta dessa riktlinjer:

  • Ålder 1-70 år: Minst 600 IE (15mcg) D-vitamin dagligen
  • Spädbarn upp till 1 års ålder: 400 IE (10mcg) D-vitamin dagligen
  • Personer över 70 år: 800 IE (20mcg) D-vitamin dagligen

Föredra D3-vitamintillskott framför D2, eftersom D3 absorberas bättre av kroppen. Även om en mängd näringsämnen påverkar den manliga fertiliteten kan en allt-i-ett multivitamin effektivisera näringsintaget. Legacy's manliga fertilitetstillskott, till exempel, omfattar dessa viktiga aktiva ingredienser.

 

Omfamna den solkyssta vägen

På resan mot optimerad fertilitet spelar D-vitamin en viktig roll. Som en central faktor som påverkar spermiernas hälsa, kvalitet och testosteronnivåer kan D-vitaminets betydelse inte förbises. Med ett balanserat förhållningssätt till solexponering, genomtänkta kostval och välinformerade kosttillskott kan personer som vill förbättra sina fertilitetsutsikter utnyttja solskensvitaminets potential till fullo.

ExSeed spermatest

Läs mer om vår enhet

Mer till utforska

Sök